КЗО "НВК № 72 " ДМР
сайт посетили счетчик посещений чел.

Управління

  Ми використовуємо нові підходи в галузі педагогіки, дидактики та психології i нові, вiдповiднi до часу, принципи побудови навчально­-виховного процесу, такі як:

                  Демократизація - мета, засiб, гарантiя перебудови школи, відкритість, варiантнiсть змiсту освiти, введення дiючих та ефективних форм управлення шкільним колективом (надання кожнiй дитині можливості отримати знання, створення системи співпраці, співтворчості  учнів і педагогiв).

Гуманiзацiя школи та освiти дозволить подолати відчуження вчителя та учня вiд навчальної дiяльностi та один вiд одного, забезпечити організацію школи на повноцінність сьогодняшного життя учнів на кожному з вiкових етапiв. Ми прагнемо створити в школi максимально сприятливi умови для розвитку індивідуальності дитини.

Диференцiацiя та індивідуалізація навчально-виховного процесу передбачає визнання пріоритету особистісного розвитку, орієнтацію на зону найближчого розвитку, стимулювання здiбностей кожного учня, розвиток кожної особистості з урахуванням iнтepeciв, мотивiв, цiннiсних установок, розрiзнень в iнтелектуальнiй, емоцiйно-вольовiй i дiючопрактичних сферах, особисостей фiзичного i психологiчного розвитку кожного учня. Ми намагаємось надати кожному учню можливостi вибору змiсту, форм i засобiв навчання, якi вiдповiдали б його якiсним oсвітнім знанням.

Діяльний пiдхiд передбачає залучення учнiв до активної дiяльностi всіїх видів вирішення завдань навчально-виховного процесу.

Ми чiтко визначаємо, що спiвтворчiсть i спiвпраця - спiльна творчо розвиваюча активна діяльність учителя й учня, спрямована на отримання знань та соціального досвіду, формування позитивної Я - концепцiї та самовдосконалення. Процес спiвтворчостi i спiвпрацi скрiлюється взаємопроникненням у духовний світ один одного, колективним аналiзом ходу і результатів спів творчої діяльності.

Оптимiзацiя навчально-виховного процесу передбачає досягнення кожним учнем найвищого рiвня знань, умiнь i навичок, розвиток психiчних функцiй, способiв дiяльностi, можливих для даноїl особистостi з точки зору затрат часу та зусиль.

Принцип нетрадицiйностi використовуємо в розумній зміні традиційної класноурочної системи, розрахованої на однакову групу учнів, використання можливостей навчальних дисциплiн у керiвництвi самовихованням та самоосвітою.

Принцип iнтеграцiї навчального матерiалу передбачає знання вчителем суміжних дисциплін, використання у процесі уроку, перехід до інтегрованих курсів.

Принцип виховання здорової людини реалiзуємо через створення фiзичного, мораль-ного і соцiального благополуччя кожного учня, який навчаєтьсялі в школі.

Принцип змiни "вектора" вiд навчання, як нормативно­-побудованого суб'єктного про-цесу до навчання, як iндивiдуальної дiяльностi школяра з психолого-педагогічною підтримкою педагога.

Принцип сучасного освiтнього менеджменту забезпечує перехiд вiд режиму функцiонування до режиму саморозвитку.